• vietnamcindy
  • (+82) 10-9249-9934
  • E-Mail : cindyfo@cindyclinic.com / Phone number : (+82)-10-9249-9934 ( Tiếng Việt ), (+82) 70-7204-2876 ( Tiếng Việt )
  • Địa chỉ : Tầng 4, tòa nhà Ara, Seocho-daero 77gil 3, Seocho-gu, Seoul, South Korea. 06615 ( cửa ra số 9 ga Gangnam)
    주소 : 서울시 서초구 서초대로 77길 3 아라타워 4층 ( 강남역 9번출구 연결, 메가박스 건물)