• E-Mail : cindyfo@cindyclinic.com / Phone number :(+82)-10-9249-9934 ( Tiếng Việt ),(+82) 70-7204-2876 ( Tiếng Việt )
  • Address : 4F, ARA Tower 1317-16, Seocho-dong,Seocho-gu, Seoul, Korea (Gangnam Station Exit #9) địa chỉ: Seoul, Seocho-gu, Seocho-dong 131 7-16 tòa nhà Ara, tầng 4